Услови за користење

ОПШТИ УСЛОВИ

ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГАТА НЕТВ ПЛУС

Добредојдовте!

NetTV Plus е услуга базирана на претплата која им овозможува на претплатниците пристап до веб-порталот NetTV Plus и/или апликации за прегледување мултимедијални содржини преку Интернет.

Пред да направите каква било нарачка и/или да пристапите до услугата, се согласувате дека сте ги прочитале, разбрале и прифатиле овие Општи услови и услови во врска со купувањето на претплата, опремата и користењето на услугите „NetTV Plus“ понудени од EON TV International Ltd. 2415 Никозија, Кипар регистриран под ЕУ ДДВ-број CY10305830J (во натамошниот текст NetTV Plus).

Овие Општи Услови ги регулираат договорните односи помеѓу NetTV Plus и Вас како Претплатник и меѓусебните права и обврски во врска со обезбедувањето на услугите на NetTV Plus, затоа ве молиме внимателно прочитајте ги.

 

Последователните промени на Општите услови и услови ќе бидат објавени навремено (до 30 дена однапред) на веб-страницата nettvplus.com. Доколку промените значително ги променат условите под кои е започната претплатата на тој начин што тоа е материјално неповолно за претплатникот, претплатникот може да испрати приговор пред почетокот на примената на условите, а во тој случај промените на условите нема да се применуваат за остатокот од платениот период на претплата.

Со продолжување на користењето на услугата по стапувањето во сила на промените, се смета дека претплатникот се согласил со дадените промени. Промените кои се исклучиво во корист на Претплатникот ќе се применуваат без одлагање и во тој случај условите од претходниот став не важат.

 

Опис на услугата

член 1.

Услугата NetTV Plus вклучува пристап до веб-порталот/апликациите за гледање содржина во дигитален формат, преку NetTV дигитален приемник или други можни средства за пренос на поддржани уреди, сето тоа во согласност со понудата што е секогаш достапна на веб-страницата www.nettvplus .com (во натамошниот текст Сајт ) и важи за одредена територија.

Користењето на услугата NetTV Plus е овозможено за претплатникот кој ги исполнува техничките услови за услугата NetTV Plus и кој за време на користењето на услугата обезбедува постојан проток на Интернет од повеќе од 5 Mb/s, како и модем /рутер со бесплатна LAN порта, преку нивниот интернет провајдер.

NetTV Plus е правно и договорно независен од односот помеѓу претплатникот и неговиот интернет провајдер. NetTV Plus нема да биде одговорен под никакви околности за какви било услови наметнати од таков давател на интернет услуги (вклучувајќи ги условите, цените и сите други услови за обезбедени интернет услуги).

Односот за претплата се заснова на успешно пополнување на формуларот за купување преку страницата и прифаќање на Општите услови во процесот на купување преку Интернет.

Заинтересираното лице може да плати претплата и да стане Претплатник во деловните простории на овластени партнери и дистрибутери, како и преку овластени лица (партнери, стекнувачи и други овластени лица), како и преку Контакт центарот на NetTV Plus.

Услугата NetTV Plus е достапна во поддржаните земји во различни јазични верзии, само за физички лица полнолетни за лична употреба и за некомерцијални цели кои живеат на тие територии. За територии каде што Услугата не е достапна, нема да може да се изврши плаќање и да се користи услугата.

Планови за претплата

член 2.

Понудата на услугата NetTV Plus се состои од различни планови за претплата, кои вклучуваат одредени дигитални програмски содржини и комбинации на напредни услуги/функционалности, од кои сите се наведени во понудата наведена на страницата на страницата за купување. Претплатникот е свесен дека цената на услугата и валутата може да варираат од територија до територија и во зависност од поврзаните даноци.

 

Трите главни планови за претплата се: Основен, Стандарден и Премиум.

 

Секој од горенаведените планови за претплата, како и сите други планови за претплата и промотивни понуди што се нудат или ќе бидат понудени во иднина од NetTV Plus, му дозволуваат на претплатникот да гледа програмска содржина за време на периодот на претплата во согласност со овие Општи услови и услови:

 

Преку поддржани уреди во согласност со овие Општи услови и услови од територијата од која претплатникот го склучил претплатничкиот однос;

Од која било територија каде што услугата NetTV Plus е комерцијално достапна.

Секој претплатник е информиран со прифаќање на овие Општи одредби и услови дека одредени елементи на услугата зависат од територијата од која пристапил до услугата, како на пр. достапност на програмска содржина или достапност на услуги од трети страни. Доколку претплатникот пристапи до услугата од територија различна од онаа на која првично се претплатил, Претплатникот автоматски ќе биде поврзан со верзијата на услугата достапна на територијата од која пристапува до услугата, доколку истата е обезбедена на таа територија.

 

NetTV Plus го задржува правото да ги менува програмските содржини, плановите за претплата и ценовниците, при што NetTV Plus може да воведе, промени или укине дополнителен план за претплата во одредени периоди и на сите или одредени територии.

Дополнителни планови за претплата и додатоци за претплата

NetTV Plus има дискреционо право да им понуди на претплатниците дополнителни содржини, услуги или планови за претплата од време на време под условите за продажба наведени на страницата, со фактот дека достапноста на одредени дополнителни содржини, услуги или планови може да биде ограничена само на претплатници кои користете ја Услугата на одредена територија.

Во одреден период, NetTV Plus може да пласира понуда на некои или на сите пазари во форма на заедничка промоција, што би значело дека заедно со Услугата нуди и на продажба или користи дополнителна услуга од трета страна. Употребата на дополнителна услуга од трета страна е предмет на правилата на условите за користење усвоени од третото лице, а таа сноси сопствена одговорност во однос на обезбедувањето на своите услуги. Ве советуваме претходно внимателно да се запознаете со овие услови.

Бесплатна проба

Односот за претплата може да започне со бесплатен пробен период. Бесплатниот пробен период за членство трае седум дена, или освен ако поинаку не е наведено во времето за најавување, и има за цел да им овозможи на новите членови и одредени поранешни членови да ја испробаат услугата пред да ја купат. NetTV Plus има право да одбие издавање на бесплатен пробен период на услугата доколку се утврди или постои оправдано сомневање дека истиот претплатник веќе еднаш го користел бесплатниот пробен период под истите регистрирани податоци или променил податоци или регистриран од територија. каде што услугата не е комерцијално достапна. Користењето на услугата со попустот не вклучува бесплатен пробен период по склучување на договорот.

Промена плановите

Доколку претплатникот се определи за кој било друг план од понудата за време на траењето на односот Претплата, тој е должен да ја извести NetTV Plus за тоа.

Доколку NetTV Plus добие такво известување од претплатникот, претплатникот ќе може да го следи поголемиот избран План за претплата почнувајќи од плаќањето на дополнителната разлика (пропорционално пропорционално) за новиот избран план до истекот на тековниот активен претплата. Во случај да се избере промена на понизок план, промената е можна по истекот на тековниот платен период.

Чекори за претплата

член 3.

Чекор 1. Избор на план за претплата

Претплатникот мора да го избере планот на кој сака да се претплати, како и времетраењето на почетната претплата. Во случај на автоматска наплата, претплатата за следниот избран период на наплата автоматски ќе се наплаќа на последниот ден од тековната претплата, при што услугата за следниот период на наплата, добиена преку таквата автоматска наплата, почнувајќи од следниот ден. Автоматското наплата за следниот период на наплата може да се откаже во секое време, освен на последниот ден од моментално важечката претплата.

(Пример: Услугата е купена на 1 јануари 2020 година, со времетраење од еден месец и вклучена автоматска наплата. На 31 јануари 2020 година, автоматското наплата ќе се изврши за следниот период на наплата што започнува следниот ден, т.е. февруари 1, 2020 година. Автоматската наплата не може да се откаже на 31 јануари 2020 година за следниот пресметковен период, но тоа мора да се направи најдоцна до крајот на 30 јануари 2020 година.)

Чекор 2. Лични информации

Претплатникот е должен да ги обезбеди сите информации потребни за обработка на првата нарачка:

преку Сајтот: земја на живеење, валидна e-mail адреса, име и презиме, валиден телефонски број, адреса за испорака на опремата (ако е нарачана), валидни податоци за онлајн плаќање;

преку партнерската мрежа: сите валидни идентификациски податоци во согласност со правилата и прописите за идентификација на лица на дадениот пазар за склучување на претплатни договори.

Чекор 3. Избор на начин на плаќање

Во зависност од територијата, претплатникот избира достапен начин на плаќање.

Чекор 4. Валидација и плаќање

Претплатникот мора да ги прифати Општите услови со кликнување на полето при купување преку Интернет или со потпишување на договорот во случај на директно купување преку локална овластена партнерска мрежа.

 

Со кликнување на опцијата Плати при онлајн купување, Претплатникот се согласува дека сите податоци се точни и го овластува NetTV Plus веднаш да ја наплати услугата.

Доколку претплатникот не се согласува со некој од предусловите, не смее да кликне на соодветното поле или да го потпише договорот за претплата во случај на директно купување, што значи дека процесот на валидација не може да се заврши и продажбата не може да се заврши.

Во случај на плаќање со кредитна картичка преку Сајтот, Претплатникот мора да обезбеди валидни податоци за плаќање на сертифицираниот давател на услуги за онлајн плаќање преку кој NetTV Plus врши ваков вид на плаќање. За да се заврши трансакцијата, од претплатникот може да се бара да внесе податоци за 3D Secure системот (како што се „Потврдено од Visa“, „Mastercard Securecode“ итн.). Трошоците за трансакција на банката или давателот на платежни услуги може да му се наплатат на Претплатникот доколку се истакнати при купувањето.

Претплатникот е свесен дека NetTV Plus не задржува чувствителни податоци за внесените кредитни картички, туку безбедно ги проследува до својот сертифициран давател на услуги за онлајн наплата.

Чекор 5. Пристап до услугата

По потврдување на плаќањето од NetTV Plus, на претплатникот му се овозможува пристап до услугата во согласност со избраниот План за претплата преку саканиот уред или апликации.

Пристапот до услугата се врши со активирање на уредот преку NetTV Plus или со друг начин (независно со корисничко име и лозинка или еднократна шифра) доколку е воспоставен таков пристап.

Претплатникот е информиран и прифаќа дека претплатата се заснова на фиксна тарифа за избраниот период, па затоа ќе се искористи целиот износ на претплатата без разлика дали и колку пати пристапил до самата услуга. Не е возможно пропорционално враќање на износот на претплатата.

Дополнително, со оглед на природата на услугата што се обезбедува, (т.е. NetTV Plus започнува да ја обезбедува услугата веднаш по плаќањето и/или активирањето на првиот уред и затоа пред крајот на кој било период на повлекување/враќање на којшто претплатникот инаку може да има право) Претплатници изрично се согласуваат дека немаат право да се повлечат од услугата во рок од 14 дена од испораката на услугата обезбедена со Директивата 2011/83/ЕУ на Европскиот парламент за правата на потрошувачите кои не важат за услугата обезбедена на овој начин. Овој исклучок е во согласност со член 16 од оваа Директива, кој наведува исклучоци од правото на повлекување.

Опрема и активирањe

член 4.

Во согласност со Општите услови и склучениот договор, Претплатникот стекнува можност да купи или да добие дигитален ресивер за користење по цена која важи на Сајтот под стандардни услови или промотивна понуда.

Во случај на нарачка на првиот дигитален ресивер, Претплатникот плаќа еднократна такса за активирање. Активирањето не се враќа на корисникот во случај на откажување на набавката на опремата.

Претплатникот може да го врати дигиталниот ресивер во рок од четиринаесет (14) дена во случај на купување на далечина доколку не е задоволен. Во оваа прилика ќе му биде вратена куповната цена на ресиверот, како и стандардната цена на поштарина (не експресна достава). Сите дополнителни трошоци, при испораката на ресиверот (царината), се на товар на Претплатникот.

Во случај на откажување на купувањето на ресиверот, рефундирањето ќе се изврши без одлагање, а најдоцна во рок од 14 дена од датумот кога е вратен дигиталниот ресивер. NetTV Plus ќе врши рефундирање користејќи го истиот начин на плаќање што се користи при нарачката, освен ако не е поинаку договорено или не е можно.

Доколку купувањето на дигитален приемник се откаже во рок од 14 дена, претплатникот е одговорен за враќање на стоката, без непотребно одложување, користејќи еден од начините на испорака (со лична испорака или по пошта на адресата од која ви е доставен приемникот ). За возврат, претплатникот мора да се погрижи стоката да биде безбедна. NetTV Plus го задржува правото да го намали повратот за секоја загуба на вредноста што произлегува од непотребно или невнимателно ракување од страна на Претплатникот.

Гаранцијата за дигиталниот ресивер е 2 (две) години од датумот на купување, додека гаранцијата за придружната опрема (далечински, адаптер за напојување и сл.) е 6 (шест) месеци од датумот на купување.

NetTV Plus се обврзува, преку овластен локален партнер, да ги отстрани сите дефекти на опремата, освен оние предизвикани од невнимание или намерно дејство на Претплатникот (физичко кршење, паѓање, отворање, измена на софтверот итн.). Дигитален ресивер кој не работи поради производствен дефект или оштетување при транспорт ќе биде поправен или заменет бесплатно со сличен или нов ресивер.

Во случај на дефект, NetTV Plus преку овластен партнер го одредува начинот и процедурите за пријавување и отстранување на дефектот или замена на уредот. Доколку претплатникот е одговорен за оштетување или неуспех, претплатникот е должен да плати надоместок за нов приемник според важечкиот ценовник. Рокот за сервисирање на ресиверот е до 30 дена, а во периодот на услугата Претплатникот има опции за следење на претплатата на други уреди/апликации. Пред да го испратите ресиверот на сервис, се препорачува да го контактирате локалниот центар за повици за да отворите сервисен лист. Доставата на дигиталниот ресивер до сервисниот центар ја плаќа корисникот, додека во случај на неоправдана поплака тој ги плаќа и трошоците за враќање на ресиверот.

Уреди

член 5.

Претплатникот може да регистрира до шест компатибилни уреди на својата сметка овластени исклучиво за едно домаќинство (кое вклучува членови на семејството кои живеат на иста локација). Од шест регистрирани уреди, Претплатникот може истовремено да ја следи услугата на 1, 2 или 4 уреди, во зависност од активниот план за претплата. Претплатникот може да ги менува регистрираните уреди ограничен број пати (обично еден уред месечно).

Претплатникот е свесен и дека доколку го надмине лимитот за истовремено гледање (во зависност од планот за претплата) претходно започнатата сесија автоматски ќе биде прекината.

Услугите и содржините достапни преку секој уред може да се разликуваат. Во секое време на страницата, во делот Телевизија или помош, достапни се информации за тоа кои уреди се компатибилни со апликациите на NetTV Plus и какви ограничувања постојат.

Претплатникот мора да се погрижи уредите да ги исполнуваат минималните барања за хардвер, систем и софтвер како што е наведено на страницата и се ажурираат од време на време.

Важно е да се напомене дека не смеете да пренесувате содржина од активиран уред или да се обидувате да пристапите до услугата или содржината преку кој било медиум или уред, освен компатибилен и регистриран уред како што е изрично дозволено со овие Општи услови.

Од време на време, производителот на уредот или оперативниот систем на уредот може да воведе промени кои го ограничуваат користењето на услугата NetTV Plus на тој уред. Ако тоа се случи, ќе се обидеме однапред да ве известиме за овие промени, но немаме контрола над производителите и можеби не е секогаш можно да го сториме тоа.

Од безбедносни причини и за заштита на правата на нашите партнери, не е дозволено да се инсталира апликацијата на уред каде што ограничувањата вклучени во оперативниот систем се отстранети или може да се манипулираат („Jailbraking“).

Претплатникот како сопственик на сметката е одговорен за безбедноста и правилната употреба на неговите активирани уреди. Ако знаете или се сомневате дека вашата сметка ја користат трети лица, или се сомневате или станете свесни за кое било друго нарушување на безбедноста, мора веднаш да ни кажете и исто така мора да се осигурате дека таквите уреди се блокирани што е можно поскоро. Ако веруваме дека се случило безбедносно прекршување, или по преглед, се утврди дека се случило или најверојатно ќе се случи безбедносно нарушување, може да ја суспендираме вашата сметка, спречувајќи ги сите активирани уреди да користат кој било дел од Услугата.

NetTV Plus го задржува правото да побара дополнителна верификација или документација од Претплатникот во случај на поврзување на повеќе STB или SmartTV апликации на една сметка.

Раскинување на договорот

член 6.

Откажување од NetTV Plus

NetTV Plus може да го прекине својот однос со Претплатникот (или кој било негов дел) во секое време. Доколку NetTV Plus го откаже договорот со Претплатникот (или кој било дел од него) откако Претплатникот платил претплата за користење на услугата, Претплатникот ќе има пристап до услугите за остатокот од платениот период.

Во секој случај, NetTV Plus може веднаш да ја прекине или ограничи употребата на Услугата од страна на претплатникот или кој било дел од Услугите и/или содржината без рефундирање или компензација доколку:

Доколку Претплатникот овозможи неовластено користење на услуги/опрема од друго лице;

Доколку претплатникот го користи приемникот во јавни простории или на отворен простор достапен за јавноста, снима, дупликати, наплатува, јавно прикажува или на друг начин дистрибуира канали, односно програми достапни во рамките на планот за претплата;

Доколку Претплатникот предизвика пречки на мрежата или се меша со NetTV Plus во обезбедувањето услуги;

Доколку Претплатникот на измама ја користи услугата/услугите;

Доколку претплатникот го прекрши правото на индустриска или интелектуална сопственост на NetTV Plus, сопственикот на програмата или трети лица, како и ако претплатникот ги прекрши одредбите од овие Општи услови во делот што се однесува на повреда на авторските права и други поврзани права;

Ако NetTV Plus престане да ги обезбедува услугите.

Откажување од страна на претплатникот

Доколку Претплатникот откаже, т.е. го раскинува Договорот за време на користењето или во периодот опфатен со специјални промотивни понуди од NetTV Plus, во кој случај Претплатникот повеќе нема право на никаков попуст што го имал во моментот на склучување на договорот и е должен да ја плати разликата на NetTV Plus во додаток на доспеани и неплатени обврски – за добиениот попуст во однос на стандардните цени на претплатен план или цените на опремата, како и висината на преостанатите месечни надоместоци до крајот на договорениот период. Пристапот до услугата потоа ќе биде достапен додека не истече тековната платена претплата. Откажувањето од страна на корисникот може да се направи преку е-пошта или писмо.

Раскинување на договорот и достапност на услуги од трета страна

Со прифаќање на овие Општи услови, претплатникот изречно се согласи дека во случај на раскинување или раскинување на договорот за претплата, може да му биде одбиен пристапот до дополнителната услуга на трето лице, чие купување или користење одлучил да купи или користење поради понуда на заедничка промоција.

Ограничување на одговорноста

член 7.

Пристапот до услугата се обезбедува континуирано за време на претплатата на корисникот, со исклучок на периодично планирано одржување и поправка, ажурирања на серверот или исклучителни прекини.

NetTV Plus е одговорен во согласност со законот за: промена, прекин или дефинитивен или привремен прекин или какво било доцнење во дистрибуцијата на сигналот; било какви потешкотии во приемот на сигналот поврзан со местото и условите на прием, освен во случај на несоодветна опрема кај претплатникот, необезбедување од страна на претплатникот, т.е. интернет провајдерот на претплатникот на проток на Интернет поголем од минималните 5 Mb/s , промена или прекин предизвикан од проблем со интернет провајдерот на претплатникот, некои административни, судски или правни одлуки поврзани со NetTV Plus, неправилна инсталација од страна на претплатникот или неовластено сервисирање на опремата или неправилна употреба на истата од страна на Претплатникот спротивно на одредбите од овие Општи одредби и услови.

 

NetTV Plus нема да биде одговорен за доцнењето или неисполнувањето на своите обврски според Договорот за претплата и овие Општи услови и услови кои произлегуваат од случаи на виша сила, како и настани на пропуст или несреќа надвор од нејзината разумна контрола, вклучително, но не ограничувајќи се на пожар, земјотрес, поплава, бура, уништување имот што NetTV Plus не можеше да го спречи, војна (без разлика дали е прогласена или ненајавена), вонредна состојба, вооружени конфликти, тероризам, бунт, граѓански немири, блокада, ембарго, акти на владините власти, саботажа , штрајк, природни катастрофи, прекин на работа, општи опасности, прекини на струја, карантин, загадување, надворешни влијанија од преносот.

 

Поради техничките карактеристики на Интернетот, корисниците изречно признаваат дека може да наидат на проблеми и/или неисправности при поврзување/комуникација со Услугата и покрај декларираната брзина на нивната интернет конекција или тестовите за брзина кои претходно ги извршиле.

NetTV Plus не е одговорен за содржината на програмите што се емитуваат во рамките на претплатничките планови на кои се претплати Претплатникот, како и за исклучувањата на одредени програмски содржини. NetTV Plus не му гарантира на Претплатникот дека сопственикот на програмата нема да престане да ја емитува програмата, ниту дека услугата што пристапува до услугата е без грешки. NetTV Plus не е одговорен за штета или повреда на права претрпени од друг претплатник или трета страна или самиот претплатник како резултат на злоупотреба на Претплатникот. Претплатникот е одговорен пред NetTV Plus, другите претплатници и секое трето лице кое претрпува штета поради злоупотреба на услугите на NetTV Plus од страна на Претплатникот. Како таков, Претплатникот прифаќа дека некои од каналите може да бидат прекинати за време на одредени програми или нема да бидат достапни, а таквите прекини и/или достапноста на каналите не му даваат право на корисникот на никакво враќање или компензација.

Доколку Претплатникот, поради понудата на заедничка промоција, одлучил да купи или користи дополнителна услуга на трето лице, NetTV Plus не сноси никаква одговорност за обезбедувањето на таа услуга, а особено нема да го врати уплатеното претплата во случај на прекин на обезбедувањето или прекин на обезбедувањето на услугата од трето лице.

Услугата што ја обезбедуваме може да биде достапна и преку платформи од трети страни, така што на пример услугата може да се пристапи преку специјални платформи на уреди како што се паметни телевизори, паметни телефони или таблети, конзоли за видео игри или други уреди што имаат сопствен софтвер околина и интернет конекција. Сопствениците на овие платформи ги усвојуваат сопствените услови за користење и сносат сопствена одговорност во однос на користењето на нивните услуги. Ве советуваме претходно внимателно да се запознаете со овие услови.

Лични податоци и приватност

член 8.

Претплатникот се обврзува да обезбеди точни и целосни податоци кои се неопходни за воспоставување на претплатнички однос и извршување на договорот и веднаш да го извести NetTV Plus во случај на промена на овие податоци.

Заштитата на личните податоци и приватноста на нашите корисници и посетители на страницата, а особено категориите на лични податоци што NetTV Plus ги обработува, начинот на обработка на личните податоци, до кого дозволува пристап и како ги штити личните податоци се регулирани од страна на Политиката за приватност на NetTV Plus, која ги дополнува овие Општи услови и услови и е нивен составен дел.

Претплатникот мора да ја прифати Политиката за приватност на NetTV Plus со кликнување на полето при купување преку Интернет или со потпишување на договорот во случај на директно купување преку локална овластена партнерска мрежа. Во спротивно, NetTV Plus нема никаква обврска да му овозможи пристап до услугата.

Авторски правa

член 9.

Сите програми на услугата NetTV Plus се заштитени со авторски и други сродни права, и се забранува секое снимање, објавување, дистрибуција или друга употреба на програмата за која било цел, освен за лична домашна употреба на Претплатникот.

Не е дозволено дистрибуирање на сигналот и програмите од понудата во затворен или отворен простор достапен за јавноста. Претплатникот се обврзува дека нема да ги користи програмите вклучени во претплатничкиот договор и ценовникот на кој било начин, директно или индиректно, или за комерцијални цели, а особено да не ги продава, наплатува или дистрибуира сигналите на овие програми и канали. Во случај претплатникот да ја прекрши оваа забрана, NetTV Plus има право да му наплати на претплатникот каква било штета за секој таков поединечен случај на понатамошна дистрибуција без оглед на технологијата што се користи за дистрибуција, односно за секоја индивидуална комерцијална експлоатација на програмата и NetTV Плус еднострано ќе го раскине Договорот за претплата и ќе бара компензација од Претплатникот за каква било штета, директна или индиректна, што произлегува од таквото користење на програмата.

Исплатата на отштета на NetTV Plus не го ослободува Претплатникот од одговорност кон сопственикот на програмата, како и носителите на интелектуална сопственост, авторски и други сродни права во случај на јавно прикажување, снимање или слично незаконско користење на ресиверот или апликациите.

Претплатникот е должен да ја користи услугата почитувајќи ги интелектуалните и другите сродни права на NetTV Plus, сопственикот на програмата или трети лица. Секое неовластено користење на текст, слика, звук, видео или информација ставена на располагање на Претплатникот е забранета.

Претплатникот ќе биде одговорен за секое прекршување на правата од индустриска или интелектуална сопственост на NetTV Plus, сопственикот на програмата или трети лица, како и за секое друго незаконско однесување, а Претплатникот се обврзува да го обештети и заштити NetTV Plus од какви било негативни последици што може да дојде до повреда на горенаведените права и незаконско однесување на Претплатникот.

Претплатникот конкретно се обврзува да ги спречи децата и младите луѓе, првенствено членовите на нивните семејства, да пристапат до програмски содржини кои можат да му наштетат на моралниот, физичкиот или психолошкиот развој на децата и младите.

Поддршка за коисници

член 10.

Детални информации за услугата NetTV Plus и карактеристиките на услугата и понудата може да ги најде Претплатникот во секое време на страницата во делот Помош или со повикување на еден од телефонските броеви за поддршка на корисници. Во некои случаи, Услугата за корисници може да користи далечинска алатка за пристап до компјутерот на претплатникот за полесна поддршка и помош, со согласност на претплатникот.

Во случај на конфликт помеѓу овие Општи услови и информациите обезбедени од поддршката за корисници или овластен партнер и дел од страницата, овие Општи услови ќе преовладуваат.

Како да поднесете фактура за претплата

член 11.

Со овој Договор, Претплатникот потврдува и прифаќа дека, во зависност од начинот на плаќање, ќе добива фактури за претплатата директно на продажното место, по пошта или по е-пошта на барање на Претплатникот и ќе биде информиран за истекувањето на претплатата преку телефон, е-пошта и уредите на кои ја следи програмата.

Претплатникот е должен навремено да ја извести NetTV Plus за промената на податоците на земјата на живеење, како и промената на неговата валидна e-mail адреса и мобилен или фиксен телефон. NetTV Plus ќе почне да ги користи новите податоци за наплата и известувања во рок од 14 дена од добивањето на известувањето. NetTV Plus не е одговорен за прекинувањето на претплатата или неизвестувањето за нејзиното истекување, доколку претплатникот навреме не го известил за промената на горенаведените податоци.

Приговор на претплатникот и решавање на спорови

член 12.

За сите информации, поплаки или прашања поврзани со користењето на услугата NetTV Plus, Претплатникот треба да ја контактира службата за корисници преку е-пошта или со повикување на еден од броевите за контакт.

NetTV Plus ќе вложи максимални напори да одговори во разумен рок на поплаки, барања за информации и прашања од Претплатникот.

Претплатникот е свесен и признава дека во случај на технички дефект поврзан со неговиот уред и придружната опрема активирана од него, дека таквиот технички дефект на кој било начин не може да се припише на NetTV Plus и затоа во никој случај не може да изврши рефундирање.

NetTV Plus не е одговорен за штетите доколку претплатникот поднесе жалба за дадената услуга, односно квалитетот на услугата, доколку квалитетот на услугата е понизок од пропишаниот или договорен поради објективни причини кои не можеле да се предвидат, избегнат , или отстранети (виша сила), како и поради навремено најавени работи на одржување на мрежи и услуги во услови соодветни на околностите.

Сите можни спорови или недоразбирања кои произлегуваат од овие Општи услови и услови ќе бидат решени од страна на договорните страни на спогодбен и мирен начин, а доколку не го сторат тоа, тие ќе бидат решени од страна на суд во Кипар или еден од судовите на територијата на живеалиштето на претплатникот по дискреција на NetTV Plus.

Овие Општи одредби и услови ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со законите на Кипар. Овие Општи одредби и услови нема да ги ограничуваат правата за заштита на потрошувачите на кои може да имате право според важечките закони на земјата на живеење на претплатникот.

Други права и обврски

член 13.

Претплатникот не смее, без изречно писмено одобрение на NetTV Plus, да пренесе некое од правата и обврските на претплатникот од договорот и овие Општи услови и услови на трето лице.

Претплатникот не смее да ја препродава или да ја издава услугата NetTV Plus.

Доколку некоја од одредбите на овие Општи услови стане спротивна на законот, неважечка или неприменлива во согласност со законот, тоа нема да влијае на законитоста, валидноста и спроведливоста на другите одредби и услови од Договорот и овие Општи услови и услови за извршување. Услови.

Овие услови за продажба не даваат право на никој друг освен на Претплатникот и на NetTV Plus.

Оваа верзија на Општите одредби и услови бр. 2/2021 влегува во сила на 10 јануари 2022 година.